Statut

  
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej prowadzi działalność zgodnie ze statutem Zarządu Głównego PTNKF z siedzibą w Warszawie.

  STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KULTURY FIZYCZNEJ

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę "POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE KULTURY FIZYCZNEJ" (w skrócie PTNKF) i zwane jest w dalszym ciągu "Towarzystwem".
 
§ 2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.
 
§ 4
Towarzystwo posiada osobowość prawną.
 
§ 5
Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych organizacji zainteresowanych rozwojem nauk o wychowaniu fizycznym, sporcie i turystyce.
 
§ 6
1/ Towarzystwo ma prawo zakładania oddziałów na terenie całego kraju.
2/ Oddział może posiadać osobowość prawną.
Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 7
Celem Towarzystwa jest popieranie, rozwijanie i upowszechnianie nauk o wychowaniu fizycznym, sporcie i turystyce.

§ 8
Cele określone w § 7, Towarzystwo z zachowaniem obowiązujących przepisów urzeczywistnia przez:
1) organizowanie posiedzeń, sesji i zebrań naukowych, zjazdów, konferencji, wykładów, odczytów, dyskusji publicznych i wystaw,
2) wydawanie periodyków oraz prac z dziedziny wychowania fizycznego, sportu i turystyki,
3) ogłaszanie konkursów, przyznawanie nagród i zapomóg na badania naukowe,
4) organizowanie naukowych wycieczek i podróży,
5) wydawanie fachowych opinii na żądanie władz państwowych i organizacji społecznych,
6) udział w pracach i utrzymywanie stosunków naukowych z innymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach,
7) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się zagadnieniami wychowania fizycznego, sportu i turystyki.
Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) honorowych,
2) zwyczajnych,
3) zagranicznych.

§ 10
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego osobom szczególnie zasłużonym na polu wychowania fizycznego, sportu i turystyki.
 
§ 11
Zwyczajnym członkiem Towarzystwa może zostać osoba pełnoletnia pragnąca realizować cele i zadania Towarzystwa.
 
§ 12
Zagranicznym członkiem Towarzystwa może zostać obywatel innego państwa współpracujący z Towarzystwem.

§ 13
Osoby wstępujące do Towarzystwa przyjmowane są na wniosek dwóch członków wprowadzających.
 
§ 14
1. Członkowie mają prawo do:
1) udziału w zebraniach Towarzystwa,
2) otrzymywania na ustalonych warunkach czasopism i wydawnictw Towarzystwa,
3) korzystania z odczytów, wykładów, bibliotek, pracowni oraz innych ośrodków informacji naukowej Towarzystwa.
2. Członkowie zwyczajni i honorowi mają nadto czynne i bierne prawo wyboru do władz Towarzystwa.
 
§ 15
1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1) udział w pracach Towarzystwa i popieranie jego celów i zadań statutowych,
2) regularne opłacanie wpisowego oraz składek członkowskich.

§ 16
Członkostwo ustaje wskutek:
1) wystąpienia członka z Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich,
2) skreślenia z listy członków Towarzystwa,
3) wykluczenia członka z Towarzystwa,
4) rozwiązania Towarzystwa.

§ 17
1. Członek może być skreślony z listy członków w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji celów i zadań Towarzystwa.
2. Członek może być wykluczony z Towarzystwa, jeżeli w sposób istotny naruszył interesy Towarzystwa, na skutek łamania przepisów Statutu lub uchwał i postanowień władz Towarzystwa.
3. Członek Towarzystwa może być na czas oznaczony zawieszony w prawach członka w przypadku:
1) zalegania w uiszczaniu składek członkowskich,
2) łamania przepisów Statutu lub uchwał i postanowień władz Towarzystwa, jeżeli postępowanie takie nie narusza w sposób istotny interesów Towarzystwa.

Rozdział 4
Władze Towarzystwa

§ 18
1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd Główny,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz trwa 3 lata
3) Jeżeli szczególne postanowienia Statutu lub regulaminów wydawanych na jego podstawie nie stanowią inaczej, uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy ilości osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
Walne Zgromadzenie

§ 19
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1) podejmowanie uchwał w sprawie projektu statutu i jego zmian,
2) ustalanie kierunku i programu działania Towarzystwa,
3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej z działalności Towarzystwa i podejmowanie uchwał w tej sprawie,
4) wybór w głosowaniu tajnym lub jawnym Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5) rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia członka z Towarzystwa,
6) nadawanie godności członka honorowego,
7) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
8) uchwalanie regulaminu obrad,
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach, które ze względu na szczególną ważność wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia wniesionych przez Zarząd Główny lub Komisję Rewizyjną.
 
§ 21
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny co 3 lata. Zawiadomienie o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad i sprawozdaniem z działalności Zarządu Głównego Towarzystwa rozsyła Zarząd Główny co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 22
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwoływane są na skutek:
1) uchwały Zarządu Głównego,
2) wniosku Komisji Rewizyjnej,
3) wniosku uchwalonego przez co najmniej 50% członków Towarzystwa.
2. Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 2. miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

§ 23
1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa lub ich delegaci wybierani w ilości proporcjonalnej do liczby członków Towarzystwa.
2. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.
3. Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa Zarząd Główny.

§ 24
W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym:
1) członkowie zagraniczni Towarzystwa,
2) osoby zaproszone przez Zarząd Główny.
Zarząd Główny

§ 25
Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 26
1. Zarząd Główny składa się z 7 - 11 członków, w tym prezesa, 2 -3 wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.
2. Członkowie Zarządu Głównego pełnią swe funkcje honorowo. Wyjątek może stanowić urzędującego członka Zarządu Głównego.
 
§ 27
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
2) realizacja programów działania ustalonych przez Walne Zgromadzenie,
3) ustalanie planów pracy i budżetu Towarzystwa,
4) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
5) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
6) nadzorowanie i koordynowanie działalności ogniw organizacyjnych Towarzystwa,
7) podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

§ 28
1. Zarząd Główny - w miarę potrzeby - powołuje komisje , których zadaniem jest przygotowanie stanowiska Towarzystwa w ważnych sprawach, wymagających rozwiązania.
2. Szczegółowy zakres działania tych komisji, ich organizację i tok pracy, każdorazowo ustala Zarząd Główny.

§ 29
Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

§ 30
1. Komisja Rewizyjna:
1) przeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Towarzystwa,
2) może żądać od Zarządu Głównego wyjaśnień dotyczących działalności Towarzystwa,
3) w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości i usterek określa terminy i sposób ich usunięcia,
4) posiada wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
2. Szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.
Sąd Koleżeński

§ 31
1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
2. Sąd Koleżeński rozstrzyga wszelkie spory powstałe w obrębie Towarzystwa.
Kooptacja władz Towarzystwa

§ 32
1. W razie ustąpienia członka z władz Towarzystwa, władze te mogą dokooptować do swego składu nowego członka.
2. Ilość dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 ilości członków tych władz ustalonej statutem.
 
Rozdział 5
Oddziały, koła i sekcje Towarzystwa

§ 33
1. Zarząd Główny tworzy oddziały wojewódzkie, w skład których wchodzą koła Towarzystwa. W przypadku, gdy w województwie istnieje tylko jedno koło, wówczas stanowi ono oddział wojewódzki.
2. Koło stanowi podstawową komórkę Towarzystwa. Koła mogą być tworzone w miejscowościach oraz w instytucjach i organizacjach, chcących realizować cele i zadania Towarzystwa. Koło nie może liczyć mniej niż 5 członków.
3. Zarząd Główny tworzy sekcje, w skład których wchodzą specjaliści różnych dyscyplin naukowych i dydaktycznych, występujących w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki. Sekcje działają przy Zarządzie Głównym, który sprawuje nad nimi bezpośrednią opiekę.
4. Organizację oraz zakres działania oddziałów, kół i sekcji Towarzystwa określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny.
 
Rozdział 6
Fundusze i majątek Towarzystwa

§ 34
Na fundusze Towarzystwa składają się:
1) wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z odczytów, wystaw, wydawnictw oraz innej działalności statutowej,
3) kwoty przeznaczone na zadania zlecone przez państwo i inne organizacje,
4) zapisy i darowizny,
5) zyski z działalności gospodarczej,
6) przekazy z fundacji naukowych i innych.

§ 35
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa oraz skarbnika lub osób upoważnionych spośród członków Zarządu.
 
§ 36
Oddziały i koła Towarzystwa mogą gospodarować majątkiem i funduszami Towarzystwa na mocy i w granicach upoważnień udzielanych przez Zarząd Główny.

Rozdział 7

Zmiana Statutu, rozwiązanie Towarzystwa

§ 37
Dla ważności uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie statutu lub rozwiązania Towarzystwa wymagana jest większość co najmniej 2/3 liczby głosów przy obecności przynajmniej 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania.

1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie wyznacza Komisję Likwidacyjną w składzie przewodniczącego i 6 członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa powinna określać przeznaczenie majątku towarzystwa.

Statut Uchwalony w dniu 13. XII. 1995 r. jest zgodny z zarejestrowaniem w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod poz. SKF "D" 60.