Historia

 Krakowski Odział PTNKF powstał na początku 1967 roku. Warto jednak podkreślić, że jego formalne powstanie poprzedziła ożywiona działalność naukowo-szkoleniowa grupy krakowskich naukowców, którzy zniechęceni przedłużającą się procedurą powoływania organizacji ogólnopolskiej, podjęli działania przewidziane w statucie przyszłego Towarzystwa. Już w 1965 roku w ówczesnej Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie (obecnie Akademia Wychowania Fizycznego), przy tamtejszym Zakładzie Antropologii, utworzyła się grupa założycielska przyszłego krakowskiego oddziału tworzącego się dopiero Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej.
Kierowanie tą grupą powierzono następującym osobom:
Prezes - doc. dr St. Panek,
Wiceprezes - doc. dr S. Bąk,
Sekretarz - dr M. Tworzydło,
Skarbnik - dr M. Cepurska.

Pragnąc wykazać celowość powołania Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, stale rozrastająca się grupa założycielska, podjęła działalność naukowo-szkoleniową, która przejawiała się między innymi w organizowaniu własnych prelekcji oraz wygłaszaniu referatów w pokrewnych tematycznie towarzystwach naukowych i popularno-naukowych. W tym czasie współpracowano między innymi z: Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, Polskim Towarzystwem Antropologicznym, Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, Towarzystwem Medycyny Sportowej, Polskim Towarzystwem Przyrodników.

Warto podkreślić, że podstawę powołania PTNKF stanowił wniosek Sekcji Wychowania Fizycznego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 23. IX 1956 roku. Niestety realizacja postulatów zawartych w tym wniosku trwała aż 9 lat, trzy miesi±ce i 14 dni. Do głównych przyczyn tego stanu rzeczy zaliczyć należy: brak odpowiednich zarządzeń, brak jasnego poparcia ze strony Polskiej Akademii Nauk i resortu kultury fizycznej, a także niechętne stanowisko ówczesnych władz (zwłaszcza wydziałów spraw wewnętrznych, które blokowały inicjatywę powołania Towarzystwa). Na szczęście - nie czekając na formalne powołanie Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej - powstała wspomniana już specjalna grupa inicjatywna, która stanowiła zalążek odrębnego oddziału PTNKF w Krakowie. Ostatecznie odział taki powstawał w 18.01.1967 roku, kiedy to Zarząd Główny PTNKF podjął decyzję o formalnym przekształceniu wspomnianej grupy inicjatywnej w odrębny oddział Towarzystwa.
(opr. dr C. Stypułkowski)